Declaration of infringement of Tianjin & Shandong Xingdao company